RODO: INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”, przedstawiamy Państwu treść́ klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych Henwal sp. z o.o.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Henwal sp. z o.o. z siedzibą w Radziszowie, adres: ul. Rynek 7, 32-052 Radziszów, KRS 0000016945, NIP 9442048310 (dalej: „HENWAL”).
 2. HENWAL zbiera i przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  a. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez HENWAL jako administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celu:
  i. świadczenia usług na rzecz swoich Klientów,
  ii. rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji,
  iii. marketingu usług HENWAL,
  iv. prowadzenia czynności analitycznych i statystycznych,
  v. optymalizacji oferowanych usług i produktów,
  vi. obsługi Klientów,
  vii. badania satysfakcji Klientów oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z oferowanych usługi i produktów,
  viii. zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną internetową HENWAL,
  ix. dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
  b. w celu wykonania umów zawieranych przez HENWAL z Klientami, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami, z którymi HENWAL współpracuje w ramach prowadzonej działalności (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  c. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na HENWAL wynikającego z poszczególnych przepisów prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  d. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą u HENWAL lub nawiązaniu współpracy z HENWAL na podstawie umowy cywilnoprawnej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO);
  e. w celach archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności.
 3. Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazane naszym podwykonawcom, czyli podmiotom z których usług korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności w postaci kancelarii prawnych, banków, firm informatycznych dostarczających nam rozwiązania informatyczne, firm księgowych, ubezpieczycieli, agencji reklamowych, firm
  transportowych i spedytorów oraz innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  a. do czasu zrealizowania poszczególnych prawnie uzasadnionych interesów HENWAL jako administratora danych,
  b. do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z realizacją umowy, z którą związane jest przetwarzanie danych osobowych (odpowiednio przedawnienia roszczeń wynikających ze zdarzeń, z którymi związane jest przetwarzanie danych osobowych),
  c. do czasu upływu terminów przedawnienia obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa, upływu terminów zawitych czy wygaśnięcia obowiązków HENWAL wynikających z właściwych przepisów prawa,
  d. do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla potrzeb marketingowych.
 6. Ponadto, w związku z prowadzeniem przez HENWAL monitoringu wizyjnego na terenie zakładu, informujemy, że zbieramy Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku, które są zbierane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez HENWAL jako administratora danych, tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i Klientów HENWAL oraz ich mienia oraz rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku będą lub mogą być przekazane kancelarii prawnej, organom ścigania, sądom i organom administracji publicznej. Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres 1 (jednego) miesiąca od dnia zapisu nagrania. Przebywając na terenie zakładu HENWAL zgadzają się Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci Państwa wizerunku.
 7. Państwa dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Proces ten, o ile będzie miał miejsce, nie wywołuje dla Państwa jednak żadnych skutków prawnych ani nie wpływa istotnie na Państwa sytuację.
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia.
 9. Przysługuje Państwu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych. Sprzeciw może być złożony:
  a. z uwagi na szczególną sytuację (np. co do przetwarzania przez nas Państwa danych dla celów statystycznych) – w sprzeciwie należy wskazać szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas danych objętych sprzeciwem;
  b. wobec przetwarzania przez nas Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
 10. W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych można złożyć w formie pisemnej, przesyłając je na adres rejestrowy Henwal z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: rodo@henwal.pl.
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych prosimy o kontakt w formie pisemnej, na nasz adres rejestrowy z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej pod adresem e-mail: rodo@henwal.pl .
 13. Przekazanie nam Państwa danych osobowych odbywa się w sposób całkowicie dobrowolny, jednakże odmowa przekazania nam tych danych może uniemożliwić nam kontakt z Panem/Panią lub wykonanie usługi/ sprzedaż towaru czy zawarcie/wykonanie umowy.