Zalety

 • Daje możliwość budowy na słabych gruntach – ogranicza mieszanie warstw konstrukcyjnych z sąsiednimi warstwami podłoża
 • Wydłuża okres eksploatacji
 • Nie ulega rozkładowi w środowisku gruntowo-wodnym
 • Nie jest toksyczne, a tym samym nie stanowi zagrożenia dla wody pitnej, ludzi i zwierząt
 • Zachowuje swoje właściwości w temperaturach ujemnych
 • Odporna na promieniowanie UV, czynniki chemiczne i biologiczne
 • Odporna na grunty organiczne, cement i lepiszcze bitumiczne
 • Elastyczna, szeroka, łatwa w montażu; jest dostarczana w odpowiednich rulonach

Zastosowanie

Może być stosowana przy:

 • Budowie autostrad i dróg szybkiego ruchu,
 • Budowie dróg miejskich, wiejskich i tymczasowych na trudnych terenach gruntowych,
 • Wzmacnianiu podbudowy poboczy dróg,
 • Budowie podtorza linii tramwajowych i kolejowych,
 • Zbrojeniu nasypów i skarp na słabych gruntach,
 • Budowie pasów startowych, lotnisk,
 • Budowie parkingów, placy składowych, chodników,
 • Budowie obiektów sportowych, boisk, kortów,
 • Zbrojeniu korpusów zapór ziemnych i konstrukcji oporowych,
 • Stabilizacji osuwisk, ochronie przed erozją czynną,
 • Konstrukcji systemów drenażowych.

Informacje techniczne

Szerokość: od 1,5 m

Długość nawoju: 50 m

Masa powierzchniowa: 90 g/m2 ±25%